1. UMOWA NA WARUNKI

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, czy to osobiście, czy w imieniu podmiotu („Ty”) a LifeChaCha („Spółka”, „my”, „nas” lub „nasz”), dotyczącą Twojego dostępu do i korzystania ze strony internetowej lifechacha.com, a także wszelkich innych form medialnych, kanałów medialnych, strony mobilnej lub aplikacji mobilnej związanej, połączonej lub w inny sposób z nią połączonej (łącznie „Witryna”). Zgadzasz się, że wchodząc na Stronę, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE KORZYSTANIE Z WITRYNY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA.

Dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu zamieszczane w Witrynie, zostają niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania od czasu do czasu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków użytkowania, a Ty zrzekasz się wszelkich praw do otrzymywania konkretnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Upewnij się, że sprawdzasz obowiązujące Warunki za każdym razem, gdy korzystasz z naszej Witryny, aby zrozumieć, które Warunki mają zastosowanie. Użytkownik będzie podlegał i zostanie uznany za poinformowanego i zaakceptowanego zmian w jakichkolwiek zmienionych Warunkach użytkowania poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania takich zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje podane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami lub które podlegałoby wszelkim wymogom rejestracji w ramach takiej jurysdykcji lub kraju . W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim obowiązują przepisy lokalne.

Wszyscy użytkownicy, którzy są nieletni w jurysdykcji, w której zamieszkują (zazwyczaj poniżej 18 roku życia) muszą mieć pozwolenie i być bezpośrednio nadzorowani przez swojego rodzica lub opiekuna, aby korzystać z Witryny. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, musisz poprosić rodzica lub opiekuna o przeczytanie i zaakceptowanie niniejszych Warunków użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Witryna jest naszą własnością i całym kodem źródłowym, bazami danych, funkcjami, oprogramowaniem, projektami stron internetowych, dźwiękiem, wideo, tekstem, zdjęciami i grafiką w Witrynie (łącznie „Treść”) oraz znakami towarowymi, usługą znaki i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub licencjonowane i są chronione prawem autorskim i znakami towarowymi oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawem nieuczciwej konkurencji w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowym prawem autorskim, i konwencje międzynarodowe. Treść i Znaki są dostępne w Witrynie „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny oraz Treść lub Znaki nie mogą być kopiowane, powielane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych posługiwać się. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi wi do Witryny, Treści i Znaków.

3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • (1) posiadasz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania;
 • (2) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz, lub jeśli osoba niepełnoletnia otrzymała zgodę rodziców na korzystanie z Witryny;
 • (3) nie uzyskasz dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, za pomocą bota, skryptu lub w inny sposób;
 • (4) nie będziesz korzystać z Witryny w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu;
 • (5) korzystanie z Witryny nie naruszy żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub dowolnej jej części).

4. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryny nie można wykorzystywać w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są specjalnie przez nas zatwierdzone lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Strony, zgadzasz się nie:

 • Systematycznie pobieraj dane lub inne treści ze Strony, aby tworzyć lub kompilować, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcję, kompilację, bazę danych lub katalog bez pisemnej zgody od nas.
 • Oszukuj, oszukuj lub wprowadzaj w błąd nas i innych użytkowników, szczególnie przy każdej próbie zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 • Obejść, wyłączyć lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać funkcje związane z bezpieczeństwem Witryny, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie Treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Witryny i / lub Zawartości w niej zawartej.
 • Zniszcz, zepsuć lub w inny sposób zaszkodzić, naszym zdaniem, nam i / lub Witrynie.
 • Wykorzystuj wszelkie informacje uzyskane z Witryny, aby nękać, wykorzystywać lub krzywdzić inną osobę.
 • Wykorzystuj niewłaściwie nasze usługi wsparcia lub przesyłaj fałszywe zgłoszenia o nadużyciach lub niewłaściwym postępowaniu.
 • Korzystaj z witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Weź udział w nieautoryzowanym tworzeniu ramek lub linkowaniu do Witryny.
 • Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub transmitować) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadmierne użycie wielkich liter i spamowanie (ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie i korzystanie z Witryny przez dowolną stronę modyfikuje, upośledza, zakłóca, zmienia lub zakłóca korzystanie, funkcje, funkcje, działanie lub konserwację Witryny.
 • Zaangażuj się w zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i pobierania danych.
 • Usuń informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej treści.
  Spróbuj podszyć się pod innego użytkownika lub osobę lub użyć nazwy użytkownika innego użytkownika.
 • Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przekazywać) dowolny materiał, który działa jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przekazywania informacji, w tym, bez ograniczeń, jasne formaty wymiany grafiki („gify”), piksele 1 × 1, błędy sieciowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegujące” lub „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „pcms”).
 • Ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.
 • Nękanie, denerwowanie, zastraszanie lub grożenie jakimkolwiek z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w dostarczanie dowolnej części Witryny Tobie.
 • Próbuj ominąć wszelkie środki Witryny mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub dowolnej jej części.
 • Skopiuj lub dostosuj oprogramowanie Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod.
 • Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, odszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować lub dokonywać inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania stanowiącego lub w jakikolwiek sposób składającego się na część Witryny.
 • Z wyjątkiem sytuacji, gdy może to być wynikiem użycia standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używaj, uruchamiaj, rozwijaj lub rozpowszechniaj dowolny zautomatyzowany system, w tym między innymi wszelkie pająki, roboty, narzędzia oszukujące, skrobaki lub czytniki offline, które uzyskują dostęp do Witryny, lub używanie lub uruchamianie jakiegokolwiek nieautoryzowanego skryptu lub innego oprogramowania.
 • Skorzystaj z agenta zakupów lub agenta zakupów, aby dokonywać zakupów w Witrynie.
 • Nieautoryzowane korzystanie z Witryny, w tym zbieranie nazw użytkowników i / lub adresów e-mail użytkowników za pomocą środków elektronicznych lub innych środków w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 • Korzystaj z Witryny w ramach wszelkich starań, aby konkurować z nami lub w inny sposób korzystaj z Witryny i / lub Treści do wszelkich przedsięwzięć generujących przychody lub przedsięwzięć komercyjnych.

5. WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Witryna może zapraszać Cię do czatu, współtworzenia lub uczestniczenia w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach, a także może zapewniać możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania, lub transmitować treści i materiały do ​​nas lub w Witrynie, w tym między innymi tekst, pisma, wideo, audio, zdjęcia, grafikę, komentarze, sugestie lub dane osobowe lub inne materiały (łącznie „Wkład”).

Treści mogą być widoczne dla innych użytkowników Witryny i za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesłane przez Ciebie Wkłady mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Tworząc lub udostępniając jakiekolwiek Wkłady, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • Tworzenie, rozpowszechnianie, przesyłanie, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie oraz uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Twoich wkładów nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub moralne prawa osób trzecich.
 • Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na używanie i upoważnianie nas, Witryny i innych użytkowników Witryny do korzystania z Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób przewidziany przez Witrynę i te Warunki korzystania.
 • Masz pisemną zgodę, zwolnienie i / lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w swoich Wkładach na używanie nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby, aby umożliwić włączenie i wykorzystanie Twoich Wkładów w dowolny sposób przewidziany przez Witryna i niniejsze Warunki użytkowania.
 • Twoje wkłady nie są fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd.
 • Twój wkład nie jest niezamówioną lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami ani innymi formami nagabywania.
 • Twoje wkłady nie są obsceniczne, lubieżne, lubieżne, wulgarne, brutalne, nękające, oszczercze, oszczercze ani w inny sposób budzące sprzeciw (zgodnie z naszymi ustaleniami).
 • Twoje wkłady nie wyśmiewają, nie wyśmiewają, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie obrażają nikogo.
 • Twoje składki nie są wykorzystywane do nękania lub grożenia (w sensie prawnym tych terminów) jakiejkolwiek innej osoby oraz do promowania przemocy wobec określonej osoby lub klasy ludzi.
 • Twoje wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa, przepisów ani zasad.
 • Twoje wkłady nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku osób trzecich.
 • Twoje składki nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani w inny sposób mającej na celu ochronę zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich.
 • Twój wkład nie zawiera żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, narodem, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 • Twoje składki nie naruszają w inny sposób ani nie łączą się z materiałami, które naruszają jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub regulacje.

Jakiekolwiek korzystanie z Witryny z naruszeniem powyższego stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może skutkować m.in. wygaśnięciem lub zawieszeniem Twoich praw do korzystania z Witryny.

6. LICENCJA WKŁADOWA

Publikując swoje Wpisy w dowolnej części Witryny, automatycznie przyznajesz i oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do udzielenia nam nieograniczonego, nieograniczonego, nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, bezpłatnego, w pełni – odpłatne, ogólnoświatowe prawo oraz licencja na hostowanie, używanie, kopiowanie, powielanie, ujawnianie, sprzedawanie, odsprzedaż, publikowanie, nadawanie, zmiana tytułu, archiwizowanie, przechowywanie, przechowywanie, publiczne odtwarzanie, publiczne wyświetlanie, ponowne formatowanie, tłumaczenie, przesyłanie, fragment (w w całości lub w części) i rozpowszechniać takie Wkłady (w tym między innymi obraz i głos użytkownika) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, a także przygotowywać prace pochodne lub włączać do innych prac, takich Wkładów i przyznawać i autoryzować sublicencje na powyższe. Wykorzystanie i dystrybucja może odbywać się w dowolnym formacie medialnym i za pośrednictwem dowolnego kanału medialnego.

Ta licencja będzie miała zastosowanie do każdej formy, mediów lub technologii znanych obecnie lub w przyszłości opracowanych i obejmuje wykorzystanie przez nas Państwa nazwiska, nazwy firmy i nazwy franczyzy, stosownie do przypadku, oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, oraz obrazy osobiste i komercyjne, które udostępniasz. Zrzekasz się wszelkich praw osobistych do swoich Wkładów i gwarantujesz, że prawa osobiste nie zostały w inny sposób dochodzone w Twoich Wkładach.

Nie zapewniamy żadnej własności do twoich Wkładów. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich Wkładów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia w Twoich Wkładach dostarczone przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze Witryny. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady do Witryny i wyraźnie zgadzasz się na zwolnienie nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymanie się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam dotyczących Twoich Wkładów.

Mamy prawo, według naszego wyłącznego i absolutnego uznania, (1) edytować, redagować lub w inny sposób zmieniać dowolny wkład; (2) ponownej kategoryzacji wszelkich Wkładów w celu umieszczenia ich w bardziej odpowiednich miejscach w Witrynie; (3) do wstępnego sprawdzania lub usuwania dowolnych Wkładów w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Nie mamy obowiązku monitorowania Twoich wkładów.

7. LICENCJA NA APLIKACJĘ MOBILNĄ

Użyj licencji

Jeśli uzyskujesz dostęp do witryny za pośrednictwem aplikacji mobilnej, udzielamy Ci odwołalnego, niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego prawa do instalacji i korzystania z aplikacji mobilnej na bezprzewodowych urządzeniach elektronicznych należących do Ciebie lub przez Ciebie kontrolowanych oraz do uzyskiwania dostępu i korzystania z urządzenia mobilnego. aplikacji na takich urządzeniach ściśle zgodnie z warunkami niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartymi w niniejszych Warunkach użytkowania.

Nie wolno Ci:

 • (1) z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, dekompilować, odtwarzać, dezasemblować, podejmować próby uzyskania kodu źródłowego lub odszyfrowywać aplikacji;
 • (2) dokonywać jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, ulepszeń, ulepszeń, tłumaczeń lub prac pochodnych z aplikacji;
 • (3) naruszać jakichkolwiek obowiązujących praw, zasad lub przepisów w związku z dostępem lub korzystaniem z aplikacji;
 • (4) usuwać, zmieniać lub ukrywać wszelkie informacje o prawach własności (w tym informacje o prawach autorskich lub znakach towarowych) opublikowane przez nas lub licencjodawców aplikacji;
 • (5) używać aplikacji do jakichkolwiek przedsięwzięć generujących dochód, przedsięwzięć handlowych lub innych celów, do których nie jest przeznaczona ani przeznaczona;
 • (6) udostępniać aplikację za pośrednictwem sieci lub innego środowiska umożliwiającego dostęp lub korzystanie z wielu urządzeń lub użytkowników jednocześnie;
 • (7) używać aplikacji do tworzenia produktu, usługi lub oprogramowania, które bezpośrednio lub pośrednio jest konkurencyjne lub w jakikolwiek sposób zastępujące aplikację;
 • (8) używać aplikacji do wysyłania zautomatyzowanych zapytań do dowolnej witryny internetowej lub wysyłania niezamówionych wiadomości handlowych;
 • (9) używać jakichkolwiek informacji zastrzeżonych lub któregokolwiek z naszych interfejsów lub innej naszej własności intelektualnej w projektowaniu, opracowywaniu, produkcji, licencjonowaniu lub dystrybucji jakichkolwiek aplikacji, akcesoriów lub urządzeń do użytku z aplikacją.

Urządzenia Apple i Android

Następujące warunki mają zastosowanie w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej uzyskanej z Apple Store lub Google Play (każdy „Dystrybutor aplikacji”) w celu uzyskania dostępu do Witryny:

 • (1) licencja udzielona użytkownikowi na naszą aplikację mobilną jest ograniczona do niezbywalnej licencji na korzystanie z aplikacji na urządzeniu z systemem operacyjnym Apple iOS lub Android, w zależności od przypadku, oraz zgodnie z zasadami użytkowania określonymi w obowiązujące warunki świadczenia usługi przez Dystrybutora aplikacji;
 • (2) jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie wszelkich usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do aplikacji mobilnej, jak określono w warunkach niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każdy Dystrybutor aplikacji nie ma obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do aplikacji mobilnej;
 • (3) w przypadku braku zgodności aplikacji mobilnej z obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić odpowiedniego dystrybutora aplikacji, a dystrybutor aplikacji, zgodnie z jego warunkami i zasadami, może zwrócić cenę zakupu, jeśli taka istnieje, opłacony za aplikację mobilną i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Dystrybutor Aplikacji nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do aplikacji mobilnej;
 • (4) oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju objętym embargiem rządu USA lub który został wyznaczony przez rząd USA jako kraj „wspierający terroryzm” oraz (ii) nie jesteś wymienione na dowolnej rządowej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami;
 • (5) Użytkownik musi przestrzegać warunków umowy stron trzecich podczas korzystania z aplikacji mobilnej, np. jeśli posiada aplikację VoIP, nie może naruszać umowy o świadczenie usług bezprzewodowych podczas korzystania z aplikacji mobilnej;
 • (6) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Dystrybutorzy Aplikacji są beneficjentami będącymi osobami trzecimi warunków niniejszej licencji na aplikację mobilną zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania oraz że każdy Dystrybutor Aplikacji będzie miał prawo (i zostanie uznany za akceptującego prawo) w celu wyegzekwowania warunków niniejszej licencji aplikacji mobilnej zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania wobec Ciebie jako beneficjenta będącego stroną trzecią.

8. ZGŁOSZENIA

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie przekazane nam przez Ciebie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny („Zgłoszenia”) są jawne i staną się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Zgłoszeń w jakimkolwiek zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich autorskich praw osobistych do takich Zgłoszeń i niniejszym gwarantujesz, że wszelkie takie Zgłoszenia są oryginalne z Tobą lub że masz prawo do ich przesłania. Zgadzasz się, że nie będzie regresu przeciwko nam w związku z domniemanym lub faktycznym naruszeniem lub przywłaszczeniem jakichkolwiek praw własności do Twoich Zgłoszeń.

9. STRONA I TREŚĆ OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać (lub może być przesyłana za pośrednictwem Witryny) łącza do innych witryn internetowych („Witryny zewnętrzne”), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje , oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich („Treści Osób Trzecich”). Takie Witryny Osób Trzecich i Treści Osób Trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem ich dokładności, stosowności lub kompletności, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Witryny Osób Trzecich, do których uzyskujemy dostęp za pośrednictwem Witryny lub jakąkolwiek opublikowaną Treść Osób Trzecich na, dostępnych za pośrednictwem lub zainstalowanych z Witryny, w tym treści, dokładności, obraźliwości, opinii, wiarygodności, praktyk dotyczących prywatności lub innych zasad zawartych w Witrynach internetowych osób trzecich lub Treściach osób trzecich. Włączenie, łączenie lub zezwolenie na używanie lub instalację jakichkolwiek witryn internetowych osób trzecich lub jakichkolwiek treści osób trzecich nie oznacza ich zgody lub poparcia przez nas.

Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Witryn Osób Trzecich lub użyć lub zainstalować Treści Osób Trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki użytkowania już nie obowiązują. Należy zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, dotyczącymi dowolnej witryny internetowej, do której przechodzisz z Witryny lub związanej z wszelkimi aplikacjami, z których korzystasz lub instalujesz z Witryny. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem Witryn internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie między Tobą a odpowiednią stroną trzecią. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych na Witrynach internetowych osób trzecich i nie ponosisz odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane zakupem takich produktów lub usług. Ponadto uchronisz nas przed wszelkimi stratami poniesionymi przez Ciebie lub szkodami wyrządzonymi Tobie w związku lub w jakikolwiek sposób wynikającymi z Treści Osób Trzecich lub jakiegokolwiek kontaktu z Witrynami Osób Trzecich.

10. REKLAMODAWCY

Umożliwiamy reklamodawcom wyświetlanie ich reklam i innych informacji w niektórych obszarach Witryny, takich jak reklamy na pasku bocznym lub banery reklamowe. Jeśli jesteś reklamodawcą, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie reklamy, które umieszczasz w Witrynie oraz wszelkie usługi świadczone w Witrynie lub produkty sprzedawane za pośrednictwem tych reklam. Ponadto, jako reklamodawca, gwarantujesz i oświadczasz, że posiadasz wszelkie prawa i uprawnienia do umieszczania reklam w Witrynie, w tym między innymi prawa własności intelektualnej, prawa do reklamy i prawa umowne. Po prostu zapewniamy przestrzeń do umieszczania takich reklam i nie mamy innych relacji z reklamodawcami.

11. ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek:

 • (1) monitorować Witrynę pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania;
 • (2) podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki korzystania, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania;
 • (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmawiać, ograniczać dostępu, ograniczać dostępność lub wyłączać (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) któregokolwiek z Twoich Wkładów lub jakiejkolwiek ich części;
 • (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, zawiadomienia lub odpowiedzialności, usunąć z Witryny lub w inny sposób wyłączyć wszystkie pliki i treści, które są nadmierne lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów;
 • (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwiający prawidłowe funkcjonowanie Witryny.

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności opublikowanej w Witrynie, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Informujemy, że Witryna jest hostowana w Stanach Zjednoczonych. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny z dowolnego innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy lub inne wymagania dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów w Stanach Zjednoczonych, to poprzez dalsze korzystanie z Witryny przekazujesz swoje dane do Stanów Zjednoczonych i wyrażasz zgodę na przekazywanie i przetwarzanie Twoich danych w Stanach Zjednoczonych.

13. NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek materiały dostępne w Witrynie lub za jej pośrednictwem naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, które posiadasz lub kontrolujesz, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej („Powiadomienie”). Kopia Twojego Powiadomienia zostanie wysłana do osoby, która zamieściła lub przechowała materiał, którego dotyczy Zawiadomienie. Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującym prawem możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody, jeśli złożysz istotne nieprawdziwe informacje w Powiadomieniu. Dlatego też, jeśli nie masz pewności, że materiały znajdujące się w Witrynie lub do których prowadzą linki, naruszają Twoje prawa autorskie, powinieneś najpierw skontaktować się z prawnikiem.

14. TERMIN I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny.

NIE OGRANICZAJĄC ŻADNYCH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN LUB BEZ POWODU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ UŻYTKOWANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE LUB USUNĄĆ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE UMIEŚCIŁ W DOWOLNYM CZASIE, BEZ OSTRZEŻENIA, NA WŁASNE UZNANIE.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zakończymy lub zawiesimy Twoje konto, zabronione jest rejestrowanie i tworzenie nowego konta pod twoim imieniem, nazwą fałszywą lub pożyczoną lub nazwą osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej przyjęcie. Oprócz usunięcia lub zawieszenia konta zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazów sądowych.

15. MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania, bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania żadnych informacji w naszej Witrynie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zaprzestania całości lub części Witryny bez uprzedniego powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie dostępna przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub potrzebować konserwacji związanej z Witryną, powodując przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zmiany, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Witryny w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności wynikające z niemożności dostępu do Witryny lub korzystania z niej podczas jakiegokolwiek przestoju lub przerwania Witryny. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub do dostarczania jakichkolwiek korekt, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.

16. PRAWO RZĄDOWE

Niniejsze Warunki użytkowania i korzystanie z Witryny są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Iowa mającym zastosowanie do umów zawartych i do wykonania w całości w stanie Iowa, bez względu na jego zasady kolizyjne.

17. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Nieformalne negocjacje

Aby przyspieszyć rozwiązywanie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania (każdy „Spór” i łącznie „Spory”) wniesionych przez Ciebie lub nas (indywidualnie „Stroną” i wspólnie, „Strony”), Strony zgadzają się w pierwszej kolejności nieformalnie negocjować wszelkie Spory (z wyjątkiem Sporów wyraźnie określonych poniżej) przez co najmniej 15 dni przed wszczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym powiadomieniu jednej ze Stron drugiej Stronie.

Wiążący arbitraż

Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą umową, w tym wszelkie pytania dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, zostaną przekazane i ostatecznie rozstrzygnięte przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażu Handlowego przy Europejskiej Izbie Arbitrażowej (Belgia, Bruksela, Avenue Louise, 146) zgodnie z Regulaminem niniejszego ICAC, który w wyniku powołania się na niego jest uważany za część niniejszej klauzuli. Liczba arbitrów wynosi __________. Siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu będzie __________. Językiem postępowania jest __________. Prawem właściwym dla umowy jest prawo materialne z dnia __________.

ograniczenia

Strony uzgadniają, że każdy arbitraż będzie ograniczony do Sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo (a) żaden arbitraż nie będzie łączony z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia do rozstrzygania jakiegokolwiek sporu na zasadzie pozwu zbiorowego lub do korzystania z procedur pozwów zbiorowych oraz (c) nie ma prawa ani upoważnienia do wniesienia jakiegokolwiek sporu w charakterze rzekomego przedstawiciela w w imieniu ogółu społeczeństwa lub innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony uzgadniają, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji i wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu wyegzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności któregokolwiek z praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia o zabezpieczenie nakazu. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na rozstrzygnięcie sporu w ramach tej części niniejszego postanowienia uznanego za niezgodne z prawem lub niewykonalne, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwej jurysdykcji w wymienionych sądach dla jurysdykcji powyżej, a Strony zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji tego sądu.

18. KOREKTY

W Witrynie mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub przeoczenia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

19. ZASTRZEŻENIE

WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE TAKIM, JAKI JEST I JAKO DOSTĘPNY. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z WITRYNY I NASZYCH USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI WITRYNY LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z WITRYNĄ I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEŚCISŁOŚCI 2) USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA JAKIEGOKOLWIEK NATURY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z SERWISU, (3) WSZELKI NIEUPRAWNIONY DOSTĘP DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKIE INFORMACJE I/LUB INFORMACJE FINANSOWE PRZECHOWYWANE W TYM, (4) WSZELKIE ZAKŁÓCENIA LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB PRZEZ STRONĘ PRZEZ OSOBĘ TRZECIE I/LUB ( 6) WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI PRZESŁANYCH, PRZESYŁANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB ZA POMOCĄ WITRYNY. NIE GWARANTUJEMY, NIE ZAPEWNIAMY, ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANĄ LUB OFEROWANĄ PRZEZ STRONY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, WITRYNY INTERNETOWEJ LUB WITRYNY LUB APLIKACJI MOBILNYCH UDOSTĘPNIANYCH W DOWOLNEJ REKLAMIE NIE BYĆ STRONĄ LUB W ŻADNYM SPOSÓB NIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. TAK JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKA LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, NALEŻY SKORZYSTAĆ Z NAJLEPSZEGO OSĄDU I ĆWICZENIA, GDZIE WŁAŚCIWE.

20. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU MY LUB NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PAŃSTWA LUB INNEJ STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB PONITACYJNE, W TYM UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRACONYCH DOCHODU, LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA UŻYTKOWANIA WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTAŁEM POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

21. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym naszymi spółkami zależnymi, filiami i wszystkimi naszymi odpowiednimi urzędnikami, agentami, partnerami i pracownikami, przed i przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym rozsądni prawnicy ' opłaty i wydatki poniesione przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z: (1) Twoich Wkładów; (2) korzystanie z Witryny; (3) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; (4) jakiekolwiek naruszenie oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (5) naruszenie przez Ciebie praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (6) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania w stosunku do innego użytkownika Witryny, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Witryny.

Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, w której jesteś zobowiązany do zabezpieczenia nas, i zgadzasz się współpracować na swój koszt w celu obrony takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które są objęte niniejszym odszkodowaniem, gdy tylko się o tym dowiemy.

22. DANE UŻYTKOWNIKA

Zachowamy pewne dane, które przesyłasz do Witryny w celu zarządzania wydajnością Witryny, a także dane dotyczące korzystania z Witryny. Chociaż wykonujemy regularne rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do wszelkich działań, które podjąłeś przy użyciu Witryny. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

23. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Witryny, wysyłanie do nas wiadomości e-mail oraz wypełnianie formularzy online stanowią komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, POLITYK I ZAPISÓW O TRANSAKCJACH ROZPOCZĘTYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POMOCĄ STRONY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek statutów, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych, lub do płatności lub przyznania kredytów w jakikolwiek inny sposób niż środki elektroniczne.

24. UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY KALIFORNII

Jeśli jakakolwiek skarga z nami nie zostanie zadowalająco rozwiązana, możesz skontaktować się z Działem Pomocy w Skargach Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich na piśmie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N112, Sacramento, Kalifornia 95834 lub telefonicznie pod adresem ( 800) 952-5210 lub (916)445-1254.

25. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość porozumienia i porozumienia między Tobą a nami. Nasze niewykonanie lub nieegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W dowolnym momencie możemy przenieść niektóre lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania działania spowodowane jakąkolwiek przyczyną poza naszą uzasadnioną kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za odłączone od niniejszych Warunków użytkowania i nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych zaprowiantowanie. W wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny między Tobą a nami nie ma związku typu joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z powodu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obronnych, jakie możesz mieć na podstawie elektronicznej formy niniejszych Warunków użytkowania oraz braku podpisania przez strony niniejszej Umowy w celu wykonania niniejszych Warunków użytkowania.